Tweet This

Denne siden er under utvikling

Kysten av Indre Oslofjord har i sum noe av landets rikeste mangfold av geologi, landskap, naturtyper, plante- og dyrearter. Strandområdene og øyene har særpreget natur med et betydelig antall arter som er sjeldne eller i tilbakegang i Norge. Her møtes nordlige, sørlige og vestlige plantearter. Også under vann finnes et rikt plante- og dyreliv.

Ingen region i Norge har tilsvarende befolkningsvekst og press på naturgrunnlaget som hovedstadsregionen. Det er også den regionen i landet som har flest registrerte truete og sårbare arter.