Tweet This

Fjordbyen

Fjordbyen

Fjordbyen Oslo


Fjordbyen

Fjordbyen er navnet på Oslos nesten 10 kilometer lange sjøfront som

strekker seg fra Kongshavn i sørøst til Frognerkilen i vest. Fjordbyen er delt

inn i 10 utviklingsområder. De 10 områdene er Sydhavna, Grønlia, Bjørvika,

Vippetangen, Akershusstranda, Rådhusplassen, Aker brygge,

Tjuvholmen, Filipstad og Frognerstranda.

FJORDBYEN OSLO 3

Utbyggingen av Fjordbyen er drevet

frem av et sterkt ønske om å skape attraktive

fellesarealer og gode, levende byrom som

er inkluderende og tilgjengelige

for allmennheten.

Oslos sjøfront hadde lenge før årtusenskiftet vært i betydelig endring, endringer som startet så langt tilbake som til 1960-tallet med nye transportmetoder og nye terminalkrav, på 1970-tallet da skipsbyggingsindustrien i

Oslo havn ble avviklet og senere nedlagt og på begynnelsen av 1980-tallet

da Vestbanen jernbanestasjon ble stengt. Hva skulle fraflyttede industriog transportarealer benyttes til?

I januar 2000 sto Oslo foran et valg om havneby eller fjordby. Oslo bystyre

valgte fjordbystrategien og fattet det såkalte «Fjordbyvedtaket» 19. januar

2000. Det ble en beslutning og et vedtak som innebar at tidligere havneområder skulle frigjøres til byutvikling. Strategien var å flytte, konsentrere

og modernisere de nye transportarealene til en mer rasjonell og effektiv

havnedrift. Utviklingen av den nye havna skulle finansieres fra salg av

de tidligere havne- og trafikkarealene til byutviklingsformål. Den nye

containerhavna ble flyttet til Sydhavna, mens ferger og cruiseskip fortsatt

ankommer kaier i sentrumsområder på Vippetangen, Revierkaia, Hjortnes

og Akershusstranda.

Utbyggingen av Fjordbyen er drevet frem av et sterkt ønske om å skape

attraktive fellesarealer og gode, levende byrom som er inkluderende og

tilgjengelige for allmennheten. Det er prioritert å fremme gangarealer,

havnepromenade, sykkelfelt og offentlig transport. En ny trikkelinje

langs fjorden skal bli etablert for å øke kapasiteten i transportsystemet

4 FJORDBYEN OSLO

Fjordbyen har skapt unike arkitektoniske

muligheter, og området har blitt et sted der

beboere og besøkende kan oppleve moderne

arkitektur og attraktive fellesarealer som er nært

knyttet til vannet. Fjordbyen skal også ta vare på

utvalgte viktige kulturmiljøer og historiske steder som bevaring og forsiktig utvikling i områder

som Middelalderparken og Vippetangen.

Det er etablert en gjennomføringsmodell for

fjordbyutviklingen basert på et forpliktende

samarbeid mellom grunneiere, utbyggere og

kommunen. Modellen går blant annet ut på

at utbygger betaler et kronebidrag for hver ny

kvadratmeter gulvflate som bygges. Dette gir

inntekter til å finansiere nødvendig infrastruktur

som gater og plasser, transportløsninger, kaier,

kanaler, offentlige områder og parker. I tillegg

stilles det krav om arealer til offentlig rom, miljø

og universell utforming.

I 2008 ble Fjordbyplanen vedtatt av bystyret.

Denne planen følger opp Fjordbyvedtaket og gir

detaljerte føringer for den videre utviklingen av

helheten i Fjordbyen og av viktige delområder

som Filipstad, Vippetangen og Alnas utløp ved

Kongshavn.

FJORDBYEN OSLO 5

Areal: 228 hektar

(inkludert utfyllinger i sjøen)

Ny gulvflate: ca. 2,1 millioner m2

Parker og byrom: ca. 52 hektar

Havnepromenade: ca. 9 kilometer

Boliger: ca. 9000

Arbeidsplasser: ca. 50 000

Fjordbyen

Aker

brygge

Rådhusplassen

Vippetangen

Sørenga

Bispevika

Nationaltheatret

Solli plass

Det Kongelige Slott

Oslo S

Frognerkilen

Ekebergparken

Skøyen

Frogner

Bygdøy

Middelalderparken

Akershusstranda

Tjuvholmen

Grønlia

Kongshavn

Sjursøya

Akershus festning

Filipstad

Festningsallmenningen

Hovedøya

Bleikøya

Bjørvika

Havnepromenaden

Midlertidig trasé

Ferjelinje

Kyststi

Infopunkt

Park

Robane

Badeplass

Cruisebåt

Ferje

Tog

Museum

Helhetsplan for Fjordbyen

Aker

brygge

Rådhusplassen

Vippetangen

Sørenga

Bispevika

Nationaltheatret

Solli plass

Det Kongelige Slott

Oslo S

Frognerkilen

Ekebergparken

Skøyen

Frogner

Bygdøy

Middelalderparken

Akershusstranda

Tjuvholmen

Grønlia

Kongshavn

Sjursøya

Akershus festning

Filipstad

Festningsallmenningen

Hovedøya

Bleikøya

Bjørvika

Havnepromenaden

Midlertidig trasé

Ferjelinje

Kyststi

Infopunkt

Park

Robane

Badeplass

Cruisebåt

Ferje

Tog

Museum

8 FJORDBYEN OSLO

Bjørvika

Bjørvika, med de to vikene Bispevika og Lohavn, er det største av

Fjordbyens utviklingsområder. Områdets areal er på cirka 75 hektar, eller

på størrelse med 106 fotballbaner. Bjørvika grenser til Vippetangen

og Revierkaia i sørvest og til Sydhavna i sørøst.

FJORDBYEN OSLO 9

Utbyggingen av Bjørvika-området er et av de

mest omfattende byutviklingsprosjektene i Oslo

i nyere tid. Det var her utbyggingen av Fjordbyen

først kom i gang. Utviklingen av Bjørvika ble

planlagt under ett, for å sikre helhet, effektiv

arealbruk, gode byrom og klare standarder for

kvalitet i utforming av bebyggelsen. Dette har

vært en enestående mulighet for Oslo, for det er

svært sjeldent at et så stort, sammenhengende

område kan planlegges på denne måten.

Utbyggingen binder renessansebyen Kvadraturen sammen med Middelalderparken og

boligområdene i Gamlebyen og på Grønland.

De synlige historiske kulturmiljøene som Børsen, Østbanehallen Tollboden og Havnelageret

karakteriserer området. I Bjørvika ligger også

restene av Oslos middelalderby i form av en

av Europas største samling av ruiner. Disse er

bevart i Middelalderparken, hvor også byens

strandlinje fra år 1350 er gjenskapt ved et vannspeil. Parken ble åpnet for offentligheten i 2000.

Den har vært et vellykket bidrag til det urbane

landskapet. På østsiden av Bjørvika-området

reiser Ekebergåsen seg med sitt åpne,

naturlige ås- og parklandskap.

Transport, miljø og bærekraft

Det store byutviklingsgrepet i Bjørvika var å

få lagt hovedveianlegget E18 i senketunnel i

fjorden. Det førte til at gjennomgangstrafikken på overflaten forsvant, og med det også

hovedkilden til støy, støv- og luftforurensingen.

Kombinasjonen av et mer finmasket gang- og

sykkelveinett, et lokalgatenett med prioriterte

kollektivtraseer, meget lav parkeringsdekning

for både bolig og næringsarealer og utluftingskorridorer gjennom allmenningene, legger også

til rette for mer miljøvennlige transportvalg.

Som del av den overordnede reguleringsplanen

i 2003 ble det vedtatt et bærekraftprogram som

setter ambisiøse mål for kvalitet i utbyggingen

av Bjørvika. Programmet består av tre håndbøker om design, kultur og miljøoppfølging.

Alle byggeprosjekter i Bjørvika går i gjennom

en saksbehandling i kommunen hvor kvaliteten

i prosjektet blir målt opp mot føringene i programmet for å sikre at målene blir gjennomført.

Myke trafikanter skal bli prioritert. All ny

bebyggelse vil også ha sykkelparkering integrert i prosjektet. I tillegg kommer satsingen

på sykkelhotell ved transportknutepunktene.

Fotgjengerbroene over jernbanesporene sikrer

gode forbind

10 FJORDBYEN OSLO

Areal: ca. 75 hektar stort utbyggingsområde

Boliger: ca. 5000 leiligheter

Arbeidsplasser: ca. 25 000

Havnepromenade: ca. 3,1 km

Parker og byrom: ca. 30 hektar

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2003

Tidligst ferdig utbygget: 2030-2035

Bjørvika

SLIK SÅ BJØRVIKA UT I 2011

Foto: Jan T. Espedal Aftenposten

FJORDBYEN OSLO 11

Allmenninger, byrom og havnepromenade

Sju allmenninger bidrar til å gi Bjørvika en urban struktur. Allmenningene

er offentlig tilgjengelige fotgjengerområder som både visuelt og fysisk

forbinder byen bak med sjøfronten og kobles sammen med Havnepromenaden. De skal være arenaer for publikumsrettede attraksjoner.

Mye har skjedd på 14 år

Operabygget åpnet i 2008. I 2015 åpnet Sørenga sjøbad, et offentlig

friluftsområde ytterst på Sørengutstikkeren. I 2016 ble det tolvte og siste

bygget i Barcode ferdigstilt, og boligprosjektene i Barcode består av totalt

397 leiligheter. Sommeren 2017 ble Sørenga ferdigstilt med sine rundt

800 leiligheter. I 2018 vil et bygg med 450 nye studentboliger i Bjørvika

stå klart. I 2020 vil Den Norske Opera & Ballett få Deichmanske bibliotek

og Munchmuseet som nye naboer. Samtidig er byggingen av nesten 1700

leiligheter i Bispevika nord og sør godt i gang. Trolig vil Bispevika-prosjektene være ferdigstilt i ca 2023/2024. Oslo kommune planlegger også

åpning av en ny skole og flerbrukshall på Sørenga i 2022. Det er fortsatt

et stykke fram før de siste brikkene i Bjørvika-utbyggingen er på plass.

Det skjer trolig en gang mellom 2035 og 2040.

Allmenningene er offentlig tilgjengelige

fotgjengerområder som både visuelt

og fysisk forbinder byen bak med

sjøfronten og kobles samm

12 FJORDBYEN OSLO

Middelalderparken

Kongsbakkeallmenningen

Bispekilen

Lohavna

Sørenga

Grønlia

Stasjonsallmenningen

Akerselvallmenningen Nordenga bru

Loallmenningen

Skoletomt

Barcode-rekken

Sørenga sjøbad

Studentboliger

Munch-museet

Deichmanske bibliotek

Operaallmeningen

Badestrand

Havnelageret

Festningsallmeningen

Operaen

Bjørvika

FJORDBYEN OSLO 13

Middelalderparken

Kongsbakkeallmenningen

Bispekilen

Lohavna

Sørenga

Grønlia

Stasjonsallmenningen

Akerselvallmenningen Nordenga bru

Loallmenningen

Skoletomt

Barcode-rekken

Sørenga sjøbad

Studentboliger

Munch-museet

Deichmanske bibliotek

Operaallmeningen

Badestrand

Havnelageret

Festningsallmeningen

Operaen

© 3D-modell Bjørvika www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (november 2017)

14 FJORDBYEN OSLO

Havnepromenaden

Havnepromenaden er en 9 km lang opplevelsesrute i Fjordbyen.

Den strekker fra Kongshavn i øst til Frognerkilen i vest. I begge ender av

promenaden kan du fortsette turen langs kyststien. Fra Frognerkilen går kyststien videre rundt Bygdøy, og ved Alna fortsetter den sørover langs Ekeberg.

Havnepromenaden er åpen hele året, og tilrettelagt for alle.

FJORDBYEN OSLO 15

Havnepromenaden er folkets promenade. Her

kan du vandre gjennom de ulike delområdene

i Fjordbyen og se hvordan byen er i endring. De

ulike områdene utvikles over tid. Noen steder er

utbyggingen allerede gjennomført, andre steder

er den fortsatt i planleggingsfasen eller byggefasen.

Vedtatt prinsipp- og strategiplan

Prinsipp- og strategiplanen ble vedtatt av Bystyret 1. februar 2017 som veiledende for det videre

arbeidet med Havnepromenaden i Oslo. Planen

setter klare rammer for den fremtidige utviklingen, og en felles samarbeidsplattform mellom

private og offentlige aktører. Den vedtatte planen

vil legge føringer for det videre arbeidet med

Havnepromenaden i årene som kommer.

Testbed og aktiviteter

Har du hørt om testbed? Ordet brukes om en

midlertidig aktivitet eller installasjon som prøver

ut ny bruk for et sted. Det kan for eksempel

være et kunstprosjekt, en aktivitet, en utstilling

eller en form for møblering. Langs promenaden

vil det dukke opp flere testbed som står med

ulik varighet. Promenaden vil også fylles med

arrangementer og aktiviteter i regi av store og

små kulturaktører, organisasjoner, idrettslag,

frivillige organisasjoner og foreninger, offentlige

virksomheter og private bedrifter.

Merket og midlertidig trasé

Du skal vite at du befinner deg på Havnepromenaden. Trasémerking på bakken, på gjerder,

vegger og stolper samt 14 små og store oransje

konteinere er på plass for å lede deg riktig vei

langs den nesten én mil lange strekningen. På

de oransje konteinerne finner du informasjon om

de ulike områdenes historie og om hva som skal

komme i fremtiden. De er illustrert med spesialetterforskerne Krüger & Krogh kjent fra “Brennpunkt Oslo”, tegnet av Bjarte Agdestein, Endre

Skandfer og Ronald Kabcek.

Del dine øyeblikk!

Vi ønsker deg en god tur langs

Oslos havnepromenade. Del

gjerne dine øyeblikk med andre

med å bruke emneknaggen

#havnepromenaden.

Ulike strekninger - unike kvaliteter

Fjordbyen vokser, og promenaden vokser med

den. Når den en gang finner sin endelige form, vil

den ha en gjennomsnittlig bredde på 20 meter,

og opptil 50 meter på det bredeste. Her skal det

bli plass til folkeliv, arrangementer, kunst- og og

arkitekturopplevelser, sport og fritid, handel og

bevertning, bading og promenering. Langs promenaden er det også rom for båtliv av mange slag

– fra charterbåter til cruise- og passasjerbåter og

kajakk og småbåter. Havnepromenaden er delt

i ni delstrekninger. Hver av delstrekningene har

sitt eget særpreg og sin egen historie.

16 FJORDBYEN OSLO

Oslo kommune

Plan og bygningsetaten

Vahls gate 1, N-0187 Oslo

Telefon: 21 80 21 80

E-post: info@pbe.oslo.kommune.no

www.oslo.kommune.no/fjordbyen