Tweet This

DOGA - Design og Arkitektur

DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Vi fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge

Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor. Vårt mål er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling.

Design- og arkitekturfagenes styrke er den menneskesentrerte og holistiske tilnærmingen til oppgavene som skal løses. Designere og arkitekter har en kompetanse som er essensiell dersom vi skal klare å løse de stadig mer komplekse utfordringene vi står overfor. Uavhengig av bransje og sektor, kan design og arkitektur utløse et uutnyttet potensial for innovasjon og verdiskaping.

Mandat og mål

Hvert år mottar Design og arkitektur Norge et tilskuddsbrev  fra Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for tilskuddet som DOGA mottar over statsbudsjett.

I tilskuddsbrevet for 2018 heter det at DOGA skal bidra til omstillingen av norsk økonomi, og til å nå Nærings- og fiskeridepartementets mål om å øke samlet verdiskaping i Norge, innenfor bærekraftige rammer.

Departementet har satt hovedmål og delmål for DOGAs arbeid. 

Hovedmål: 

Design- og arkitekturdrevet nyskaping i næringslivet og offentlig sektor

Delmål:

  1. Økt konkurranseevne i næringslivet

  2. Fornye offentlig sektor

  3. Gode design- og arkitekturpolitiske råd

Prioriteringer for 2018  

DOGA skal innenfor tilskuddet prioritere ressurser og innrette sine aktiviteter på den måten som gir høyest mulig måloppnåelse. I 2018 ber departementet om at DOGA spesielt prioritere følgende aktiviteter: 

Styrke nasjonal rolle og relevansen for næringslivet 
DOGA skal tydeliggjøre sine tjenester til næringslivet i hele landet og fremme bruk av design for innovasjon, særlig der vi har nasjonale fortrinn. DOGA skal samarbeide tettere med tilsvarende kompetansemiljøer i hele landet. På denne måten skal DOGA bli relevant for flere i landet og styrke sin nasjonale rolle. 

Styrke Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) 
DOGA skal i vesentlig grad styrke Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) og foreta de nødvendige omprioriteringene for å få dette til. I tillegg skal senteret arbeide med å videreutvikle DIP og få tydeligere frem effektene av programmet gjennom målinger av resultater. 

Videreutvikle strategi og fremstå som relevant samarbeidsaktør 
DOGA skal videreutvikle sin strategi slik at senteret styrker sin posisjon som tydelig og relevant samarbeidsaktør for øvrig virkemiddelapparat. Dette bør sees i sammenheng med DOGAs nasjonale rolle. 

Oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortingets vedtak 952 (2016-17) 
Stortinget har bedt regjeringen om fremme tiltak for å bidra til tettere kobling mellom design- og merkevaredrevet industri og råvareindustrien. Som et ledd i oppfølgingen av denne skal Innovasjon Norge og DOGA utvikle en felles pilot for stimulering til vekst og økt eksport i ferdigvareindustrien, design- og merkevaredrevet industri. De to institusjonenes mest relevante programmer og virkemidler kan ses i sammenheng. Det legges til grunn at piloten er et forsøk som utvikles gradvis i tråd med at man vinner erfaring med målretting og arbeidsform. Prosjektet skal gi grunnlag for vurderinger av om virkemidler bør justeres. Innovasjon Norge gis likelydende oppdrag i oppdragsbrevet for 2018. 

Les mer om samarbeidet

Hvordan jobber DOGA? 

Vi har en rekke aktiviteter som styrker design- og arkitekturfeltet og kobler dette fagområdet sammen med andre typer virksomheter. Se oversikt over våre prosjekter, programmer og aktiviteter.

I tillegg til egne aktiviteter samarbeider DOGA med andre aktører. Dette kan være andre aktører i virkemiddelapparatet og andre departementer, utdanningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner, nasjonale næringsklynger, forskningsprogrammer og kompetanseprogrammer.

Gjennom egne prosjekter og samarbeid har DOGA har en omfattende nasjonal tilstedeværelse.

Samle, eksperimentere, lære

DOGA jobber for å samle, eksperimentere og lære.

Vi skal samle egne fagfelt og koble dem med offentlige og private virksomheter. Vi involverer og mobiliserer aktører slik at design- og arkitekturfeltet styrkes og videreutvikles.

Vi skal eksperimentere gjennom å være en arena for utvikling, nytenkning og testing av nye løsninger – og vi skal utfordre og skape debatt.

Vi skal lære selv og bidra til kompetanseheving på feltet og i andre bransjer og sektorer. DOGA skal øke kunnskapen om og bruken av design og arkitektur som verktøy for omstilling og verdiskaping. Vi skal fremskaffe og tilby kunnskap og råd til beslutningstakere.

Ledelse og styre

Tor Inge Hjemdal er administrerende direktør ved DOGA.

En oversikt over alle ansatte finner du her.

DOGAs styre består av:

  • Toril Bariusdotter Ressem, styreleder

  • Beate Bomann-Larsen, styremedlem

  • Kamilla Sharma, styremedlem

  • Gisle Løkken, styremedlem

  • Øyvind Tørlen, styremedlem

  • Alf Howlid, ansattrepresentant

Historie

I 2013 vedtok regjeringen å slå sammen Norsk Designråd og Norsk Form. Resultatet var opprettelsen av Norsk design- og arkitektursenter i 2014. I 2017 skiftet stiftelsen navn til Design og arkitektur Norge, fortsatt med kortnavnet DOGA.

Huset vårt

DOGA holder til i gamle industrilokaler ved Akerselva i Oslo med historie tilbake til 1898. Vi tilbyr fleksible lokaler for store og små design- og arkitekturfaglige aktiviteter. 

Les mer om huset og utleie her

doga.no