Tweet This

Oslo byarkiv

Oslo byarkiv er Oslo bys egen arkivinstitusjon – byens hukommelse.

Her bevares arkivmateriale fra virksomheter i Oslo og tidligere Aker kommune og fra ulike private organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Samlingen utgjør 20 000 hyllemeter med papirarkiver, en mengde byggetegninger, kart, ca 600 000 fotografier og oslofilmene og en omfattende boksamling med Oslo-litteratur. Materialet er hovedsaklig fra 1837 og fram til i dag. Det eldste skriver seg fra siste halvdel av 1600-tallet. Materialet gir mange innganger til byens utvikling, økonomisk og politisk historie, sosialhistorie og personalhistorie.

Oslo byarkiv stiller kildemateriale til disposisjon for ulike typer brukere og formidler kunnskap om Oslos historie.

Oslofilm eller Oslofilmene er en samling på ca. 180 kortfilmer produsert av Oslo kinematografer i perioden 1947 til 1982.

Hensikten med oslofilmene var å sikre dokumentasjon av Oslos miljøer og historiske utvikling, og resultatet ble en samling historisk filmer med helt enestående verdi, både i en byhistorisk, kommunalhistorisk og filmhistorisk sammenheng. Det ga også norske filmskapere en unik mulighet til å få vist seg frem og eksperimentert. Les mer om de ulike regissørene her.

Oslofilmene og det øvrige arkivmaterialet etter Oslo kinematografer er avlevert til Oslo byarkiv, som nå forvalter arkivmaterialet. I tillegg til filmene finnes en stor mengde dokumentasjon om filmenes tilblivelse og produksjon. Materialet er tilgjengelig for brukere via Byarkivets lesesal.

I samarbeid med Norsk Filminstitutt ble filmene restaurert og digitalisert, og de fleste utgitt på tre dobbelt-DVDer i perioden 2005-2007. Alle 167 filmene er nå publisert på internett.

oslofilmer.no