Tweet This

AULIELVA

AULIELVA i Vestfold har et nedbørfelt på 363 km2

og er ca 38km lang. 55% er skog og 32 % jord-

bruksarealer. NIVA har stått for mange undersøkelser både her og i Tønsbergfjorden. Sam-

tidig er elva sterkt masseførende pga jordbruket og har høye konsentrasjoner av bl.a. fosfat.

NVE har vannmerke ved Auli og Bjune, og middelvannføringen er 8 m3

/s. Vassdraget har

bygd opp et klassisk delta i Ilene NR i Byfjorden omtalt i Elvedeltabasen. Til tross for bety-

delige inngrep er det registrert 200 karplanter og 240 fuglearter. Elva er lakseførende og det er

bygd laksetrapp ved Lensberg. Vassdraget bryter gjennom Raet ved Auli. Vassdraget heter

Storelva før Merkedamselva ved Omine. Stedet AULI har Jarlsberg Travbane og utstillings-

plass for Vestfold Landbruksselskap. (251, 1477)