Tweet This

ASKERELVA

ASKERELVA

ASKERELVA i Asker har et nedbørfelt på 38 km2

, og er anlagt langs en hovedforkastningssone i

Oslofeltet. Navnet gjelder for vassdraget nedstrøms Semsvannet. Askerelva har i århundrer

vært brukt til kverner, møller og sagbruk. Øverst er Berg og Sem sagbruk, mølle og verk-

steder. Bergsaga var i drift 1611-1777. Gamleverkstedet til hjulmaker Albert Seheim er re-

staurert. Sagdammen ble bygd for å skaffe vann til sagbruket i Sagfossen. Her krysser

også Oldtidsveien – ved Vøien. Tilsvarende var det i Høveldammen lenger opp og i Høvel-

fossen. Men de aller første skal ha vært Mølledammen og Møllefossen for Sem Mølle.

Brennsrudtjern (173m) har høy verneverdi pga sitt biologiske mangfold og ligger nedstrøms.

Finnsrudtjern og Hogstadvann – alle kalkrike vann. Brennsrudvann har inngått i Asker

Vannverk, og 1948 pumpet de vann fra Hogstadvannet til Brennsrudtjern noe som ga store

rasskader. Blant annet gikk hovedvannledningen for Asker. Askerelva har vært gjenstand for

et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, skolene i Asker og NVE om bruken av vassdraget.

NVE har nivellement. Det går laks i Askerelva. Kvartærgeologien er beskrevet i NGU Skr.

90, og NVE har et vannmerke ved Semsvannet. (921, 1084, 3000, 4220-21, 5362, 8079)