Tweet This

AURMOEN LVO

AURMOEN LVO

AURMOEN LVO (1999) (5.3 km2

) rett N for rullebanene til Gardermoen i Ullensaker bygger på

kvartærgeologiske, limnologiske og landskapsmessige verdier med Aurtjern (192m) som den

mest markerte. Her er grytehull og dødislandskap, sanddyner, eskere og raviner, og det er et

viktig vinterbeite for elg. Militære vegsystem bryter grensene. Vollnesputten (0,8ha, 4,0m dypt)

er et grunnvannsdominert dødistjern som gir et godt eksempel på hvilke vannstands-

variasjoner som har skjedd i disse tjernene. Tjernet er ionefattig med nøytral reaksjon. For-

svaret har kartlagt det biologiske mangfoldet. (354, 1214, 1236, 1423)