Tweet This

BINGSFOSS

BINGSFOSS

BINGSFOSS i Sørum er en foss i Glomma med et fall på 5,0m, et nedbørfelt 38200 km2

og middel-

vannføring på 675 m3

/s. Bingsfoss ligger 6km nedstrøms Rånåsfoss og er utbygd (1977) i et

KV med produksjon 165 GWh. Slukvannføringen er 750 m3

/s og fallet 5,9-3,8m avhengig av

vannstanden i Øyeren. Vannstanden er hevet opp til undervannet for Rånåsfoss. Dette er et

oversiktlig KV og typisk elvekraftverk der de store vannmengdene mer enn kompenserer for

et lite fall. Bingsfoss er et populært friområde med godt fiske. Det er bygd fisketrapper.

Bruene er fra 1927. Vannkvaliteten i Glomma er heller dårlig. På Øvre Dalsberget er et felt

med 3000 år gamle veideristninger – Romerikes eneste. Strekningen Bingsfoss til sundstedet

Elvestad har et et kulturlandskap av nasjonal verdi, og det er anlagt natur- og kulturstier. . På

Bingsfoss stasjon stopper den smalsporete jernbanen Tertitten eller Urskog-Hølandsbanen.

(37, 323, 1214, 1231, 1372B, 1430, 1557, 4955, 7844)