Tweet This

ALNA

ALNA (Loelva) i Oslo (aln=sving, meander) har utspring i Lillomarka og renner gjennom Grorud-

dalen og Østensjøvannet. Nedbørfeltet er 74,6 km2

. Dette er en gammel industrielv pga

fossene Leirfallet i Grorud, Brynsfossen og ikke minst Kværner-fallene. Allikevel er frodig-

heten beholdt i Fagerlia før Bryn, og meandrene i Smalvolldalen. 370 plantearter er registrert,

400 sopparter derav 16 på rødlisten. Alna ved Kværnerfallene er fredet som bevaringsskog og

naturpark. Den er trang og mørk, og elva går i fosser og stryk som tidlig ble tatt i bruk til møller

og sagbruk..Fuglelivet er rikt. Alna-Furuset har en svært viktig hagemarkskog, og gråor-

heggskog dominerer. Vassdraget munner i Bjørvika, og i middelalderen var utløpet seilbart.

Byen ble grunnlagt her. En teori sier at Oslo er grunnlagt på Loelvas os, men Loelva var ikke

noe navn før på 1600s. Vassdraget ble regulert første gang på 1300-tallet for en kornmølle

ved Kværnerfallene. Den ble da gitt bort til Kannikene på Hovedøya. (En kannik er en kors-

bror eller prest knyttet til en domkirke). Ellers er Alnsjøen regulert som drikkevannsmagasin.

Nedre del av elva går i tunnel under Ekeberg ved Kongshavn, og er nær utilgjengelig. Før

var dette en meanderstrekning gjennom Lodalen. Vannkvaliteten i vassdraget er ikke den

beste, og er bl.a. kjent for høy fluorid konsentrasjon. Vann og Avløpsetaten i Oslo har opp-

synet, og Oslo Kommune har utgitt en god vegviser for vassdraget. Svartdalen ovenfor

Nygårdsfossen ble tatt i bruk til tyngre industri. 1930s ble dalen avsatt til park siden den har

rikt plante- og dyreliv. Fagerlia litt lenger oppstrøms er mer åpen. Svart-dalen er del av den

geologiske Ekebergforkastningen med kalksten og leirskifer på ene siden og grunnfjells-

bergarter på andre. Forkastningen er særlig tydelig nedstrøms Nygårdsfossen. Ved Vestli

har NVE hatt urbanhydrologiske undersøkelser fra 1974 fra et felt på 370da. Midlere års-

nedbør er 720mm. (91, 158, 324, 348, 667, 737, 755, 861, 893, 943, 944, 1124, 1214, 1235,

1264, 1651, 2706, 5156, 6658, 7434-35, 7566, 8045, 8055)